ادبیات ایران و جهان

غزل شماره 192 حافظ/ سروِ چَمانِ من چرا میلِ چمن نمی‌کند؟

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 192 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «سروِ چَمانِ من چرا میلِ چمن نمی‌کند؟» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 191 حافظ/ آن کیست کز رویِ کرم، با ما وفاداری کند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 191 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «آن کیست کز رویِ کرم، با ما وفاداری کند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 190 حافظ/ کِلکِ مشکین تو روزی که ز ما یاد کند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 190 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «کِلکِ مشکین تو روزی که ز ما یاد کند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 189 حافظ/ طایر دولت اگر باز گذاری بِکُنَد

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 189 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «طایر دولت اگر باز گذاری بِکُنَد» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 188 حافظ/ مرا به رندی و عشق، آن فضول عیب کُنَد

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 188 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «مرا به رندی و عشق، آن فضول عیب کُنَد» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 187 حافظ/ دلا بسوز که سوزِ تو کارها بِکُنَد

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 187 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «دلا بسوز که سوزِ تو کارها بِکُنَد» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 186 حافظ/ گر مِی فروش حاجتِ رندان روا کند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 186 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «گر مِی فروش حاجتِ رندان روا کند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 185 حافظ/ نقدها را بُوَد آیا که عَیاری گیرند؟

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 185 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «نقدها را بُوَد آیا که عَیاری گیرند؟» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 184 حافظ/ دوش دیدم که ملایک درِ میخانه زدند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 184 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «دوش دیدم که ملایک درِ میخانه زدند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 183 حافظ/ دوش وقتِ سَحَر از غُصه نجاتم دادند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 183 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «دوش وقتِ سَحَر از غُصه نجاتم دادند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 182 حافظ/ حَسْبِ حالی نَنِوشتی و شد ایّامی چند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 182 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «حَسْبِ حالی نَنِوشتی و شد ایّامی چند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 181 حافظ/ بعد از این دستِ من و دامنِ آن سروِ بلند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 181 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «بعد از این دستِ من و دامنِ آن سروِ بلند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 180 حافظ/ ای پستهٔ تو خنده زده بر حدیثِ قند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 180 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «ای پستهٔ تو خنده زده بر حدیثِ قند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 179 حافظ/ رسید مژده که ایامِ غم نخواهد ماند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 179 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «رسید مژده که ایامِ غم نخواهد ماند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 178 حافظ/ هر که شد محرمِ دل در حرمِ یار بِمانْد

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 178 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «هر که شد محرمِ دل در حرمِ یار بِمانْد» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 177 حافظ/ نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 177 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «نه هر که چهره برافروخت دلبری داند» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »

غزل شماره 176 حافظ/ سحرم دولتِ بیدار به بالین آمد

غزلیات حافظ شیرازی اشعار حافظ عزل حافظ

هرمزبان – غزل شماره 176 حافظ شیرازی با مصرع آغازین «سحرم دولتِ بیدار به بالین آمد» را می توانید در ادامه مطالعه کنید.

ادامه خبر »