پایگاه خبری هرمزبان نام خود را از کلمه هرمزبان گرفته است به معنانی دیده بانی برای استان هرمزگان…
بر این اساس این پایگاه خبری گرچه بصورت مجازی فعالیت می کند و محصور و محدود در منطقه جغرافیایی خاصی نیست اما _هرمزبان_ رسالت اصلی خود را فعالیت خبر رسانی به مردم شریف استان هرمزگان می داند و دست های دراز شده به نشانه دوستی، حمایت و همکاری را فارغ از علایق و سلایق، به گرمی می فشارد و از این همکاری استقبال می کند.