هرمزبان:مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: گردهمایی مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سراسر کشور با معاونت فرهنگی وزارت ۲۵ آذر ماه در بندرعباس برگزار می شود.