هرمزبان: تصاویر طوفان اخیر کیش ارسال شده توسط محمد قاسمی را مشاهده نمایید.

هرمزبان:بارندگی همراه با وزش باد شدید از صبح امروز هرمزگان را فراگرفته است