هرمزبان:رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی هرمزگان گفت : درآمد وصولی این استان در دوسال دولت یازدهم ۱۰هزارو ۶۲۴ میلیارد ریال نسبت به آنچه مصوب شده بود، افزایش یافته است.