هرمزبان: نماینده مردم آبادان در مجلس، با بیان اینکه متأسفانه حکام برخی کشورهای عربی منطقه به نوعی بازیچه دست کشورهای فرامنطقه ای شده‌اند، گفت: حاکمیت بر جزایر سه گانه جزئی از خطوط قرمز نظام جمهوری اسلامی است.