هرمزبان:سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان گفت: کارگران و گروه های کاری نمونه برای نام نویسی در جشنواره استانی امتنال از کارگران اقدام کنند.