هرمزبان:از ابتدی برداشت میوه های تابستانی هرمزگان تاکنون بیش از ۳۰۰هزار تن محصول برداشت شده است.