هرمزبان:مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان از بهره برداری و اجرای ۱۱ پروژه در این حوزه همزمان با هفته دولت امسال خبر داد.

هرمزبان: کارشناس منابع طبیعی و بازنشسته هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان گفت: اگر هیچ عامل تخریب و ناپایداری در بوم نظام های طبیعی (اکوسیستم) سواحل جنوبی کشور وجود نداشته باشد،گونه مهاجم کهور برای از بین بردن طبیعت این منطقه کافی است.