هرمزبان:یکی از مشکلات اساسی مردم شهرستان سیریک در سال های اخیر تامین آب شرب است که همواره یکی از دغدغه های مردم و مسئولین در ۱۰ ساله اخیر با توجه به خشک سالی های پی در پی بوده است.