هرمزبان:همزمان با سراسر کشور از امروز ، طرح خدمات رایگان مراقبت های بهداشتی و درمانی اولیه و بیماری های غیرواگیر شهرهای حاشیه ای و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت در هرمزگان آغاز شد.