هرمزبان:مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: ۱۲۰ هزار تن محصول امسال از باغهای لیموترش این استان برداشت شد.