هرمزبان:مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: از زمان فصل برداشت رطب تاکنون ۱۵ هزار تن محصول از ۳۸ هزار هکتار از نخلستان های استان برداشت شده است.