هرمزبان:مسافران پرواز ۷۰۸۰ کیش ایر، به مقصد تهران بعد از ۶ ساعت معطلی در فرودگاه و علیرغم قول مساعد نماینده کشیک کیش ایر نتوانستند خسارت تأخیر در پرواز دریافت کنند.