هرمزبان:صادرات شتر مرغ برای نخستین بار از هرمزگان به خارج از کشور آغاز شد.