هرمزبان:بر اساس مصوبه صدور اسناد مالکیت اراضی تصرفی، ۲۶هزار واحد مسکونی بافت فرسوده در بندرعباس سندار می شوند .

هرمزبان:فرماندارپارسیان هرمزگان گفت: با اقدام های اولیه وبا همکاری ثبت اسناد و بنیاد مسکن ۵۰۰ واحد مسکونی این شهرستان بزودی سند دار می شوند.