هرمزبان: برداشت مرغوبترین و گرانترین خرمای جهان در هرمزگان آغاز شد.