هرمزبان:معاون حفاظت و امور اراضی هرمزگان گفت: ۲۲ پرونده متقاضیان معدن در هرمزگان بررسی و تعیین تکلیف شد.

هرمزبان: ‌معاون حفاظت و امور اراضی هرمزگان گفت: فرآیند تبدیل سند دفترچه ای ۸۰ هزار هکتار از اراضی استان به سند تک برگی در هرمزگان آغاز شد.