هرمزبان:میناب – خشکسالی های پیاپی و افزایش برداشت های بی رویه از منابع آبی زیرزمینی پدیده فروچاله را درمیناب افزایش داده است و از همین رو نخبه معلول مینابی در حرکتی نمادین با کفن داخل یک فروچاله خشکسالی شد.