هرمزبان:مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان با اشاره به پایان فصل برداشت گفت: حدود ۲۳هزارتن محصول از باغهای انبه این استان برداشت شد.