هرمزبان:مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی هرمزگان گفت: این استان در بررسی عملکرد سال ۹۴ ادارات کل راه وشهرسازی موفق به کسب مقام سوم ساخت مسکن و ساختمان در بین استان های کشور شد.