هرمزبان:مدیر آب خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: از دو دهه گذشته تاکنون، حدود۸۷هزار هکتار از زمین های باغی و زراعی این استان به آبیاری نوین مجهز شده است.