هرمزبان:عقرب گزيدگي به دليل گرما و شرجي هوا در هرمزگان و ديگر مناطق جنوبي کشور بيشتر از ديگر مناطق روي مي‌دهد که در صورت جدي نگرفتن آن حتي مي‌تواند منجر به مرگ شود و به همين دليل کارشناسان بر اقدام درماني درست و سريع دراين‌ باره تأکيد دارند؛ با گرم شدن هوا در فصل‌هاي بهار و تابستان فعاليت عقرب‌ها افزايش مي‌يابد.