هرمزبان:سرپرست معاونت هماهنگي امور عمراني استانداري هرمزگان از تاييد طرح جامع تفصيلي شهر گروك شهرستان سيريك در كارگروه امور زيربنايي استان هرمزگان خبر داد.

هرمزبان:بر اثر برخورد یک دستگاه موتور سیکلت با شتریک نفر جان باخت .