هرمزبان:مديركل راه و شهرسازي و رئيس شوراي حمل و نقل هرمزگان گفت: سرريز شدن جمعيت به سمت شهر بندرعباس و نبود زمين كافي، اين شهر را به يكي از گران ترين شهرهاي كشور تبديل كرده است.