هرمزبان:بر اساس مصوبه صدور اسناد مالکیت اراضی تصرفی، ۲۶هزار واحد مسکونی بافت فرسوده در بندرعباس سندار می شوند .