هرمزبان: مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی هرمزگان گفت: آمار حوادث ساختمانی در کارگاه های ساختمانی آمار به دلیل رعایت نشدن موارد و الزام های ایمنی بیشتر از میانگین کشوری است.