هرمزبان:مدیرکل شیلات هرمزگان از آغاز رها سازی بیش از ۳۵ میلیون قطعه بچه میگو در دریا با هدف بازسازی و ترمیم ذخایر خبر داد .