وصـول مطالبـات دو هزار و ۷۶میلیـارد ریالی منطقه آزاد کیش

0

معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد کیش از وصـول مطالبـات دو هزار و 76 میلیـارد ریالی سازمان منطقه آزاد کیش در سال1399 در جهت اجرای طرح‌های زیرساختی و برنامه‌های راهبردی این سازمان خبر داد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هرمزبان از کیش، ناصر آخوندی معاون توسعه مدیریت و عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به  این که تحقــق اهــداف قانونــی تعییــن شــده و برنامــه راهبــردی سازمان مهم‌ترین محور فعالیت‌های توسعه مدیریت است، گفت: بــا توجــه بــه تمرکــز امــور شناســایی، جــذب منابــع و درآمدهــا، تعییــن و اولویت بنــدی هزینــه،مصــارف و تخصیــص منابــع و درآمدهــا بــه هزینه هــا و مصــارف در ایــن حــوزه و طراحــی فرایندهــا و روشهــای اجرا یــی  برنامه هــای توســعه فرهنگــی، اجتماعــی و توســعه اقتصــادی و ســرمایه گذاری وگردشـگری و عمرانـی و تأمیـن هزینـه و اعتبـارات لازم بـرای آنهـا که در حیطـه فعالیتهـای ایـن حـوزه خواهـد بـود، عملکـرد مطلـوب حـوزه توسـعه مدیریـت نقش کلیدی در تحقـق اهـداف راهبـردی سـازمان در ایـن عرصه هـا دارد.

وی با بیان اینکه پیگیری و وصول مطالبات در سـال ۱۳۹۹ بـا اتخـاذ روش هـا و ایـده هـای مالـی یکی ازمهم ترین فعالیت های سازمان منطقه آزاد کیش بود گفت: وصـول مطالبـات به مبلـغ ۲هزارو ۷۶ میلیـارد ریـال انجام طرح های زیرساختی و برنامه های راهبردی سازمان را میسر کرد.

عضو هیات مدیره سازمان منطقه آزاد کیش اظهار داشت: بـا تشـکیل دوازده مـورد جلسـه اسـتمهال و پنـج مـورد کمیتـه تهاتـر نسـبت بـه تعییـن تکلیـف از جملـه تهاتـر ملـک بـا بدهـی طـرف قـرارداد اقـدام و برابـر مقـررات و شـیوه نامـه نسـبت بـه تقلیـل بدهـی و در نهایت تعیین تکلیـف آنهـا اقـدام شـد.

آخوندی تصریح کرد: بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی و همچنیــن ضــرورت حفــظ پویا یــی و افزایــش بهــره بــری و حصــول نتیجــه، با اتخـاذ تصمیـم درخصوص تامیـن منابع مالـی بـه سه روش انتشار اوراق صکوک ، تسهیالت صندوق نو آوری و شکوفا یی و انتشار اوراق خرید دین امکان اجرای طرحهای توسعه ای و عمرانی ازجمله پایانه جدیـد فـرودگاه کیش درمنطقه میسر شـد.

به گفته وی، میزان انتشار اوراق صکوک ۳ هزارمیلیاردریال و تسهیلات صندوق نو آوری و شکوفایی ۵۰۰ میلیارد ریال است و  انتشار اوراق خرید دین نیز بهارزش سه هزار میلیارد ریال در دست اقدام است.

لازم به ذکراست تمامی امــور مالــی، اداری، منابــع انســانی، پشــتیبانی، برنامه‌ریــزی، بودجه‌بنــدی، طراحــی و تدویــن ســاختار تشــکیلاتی، شــیوه‌نامه‌ها، سیســتم‌ها و روش‌هــا در ســازمان و اجــرای طرح‌هــای ارتباطــات و فنــاوری اطلاعــات در حــوزه توسعه مدیریت سازمان است. 

‎انتهای پیام/88060

منبع: فارس

hormozban هرمزبان ivlcfhk اخقئخظذشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.