هرمزبان:مدیرعامل سازمان میادین شهرداری بندرعباس گفت: همه دستفروشان شب بازار بندرعباس ساماندهی شده‌اند و شهرداری بر این بازار نظارت ویژه‌ای خواهد داشت.