هرمزبان:مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان پیش بینی کرد امسال هزار و ۸۰۰ تن بامیه در هرمزگان تولید و برداشت شود.